کمیته تشکیلات برنامه وبودجه جمعیت هشت بهشت

حسب تصمیم مورخ ۹۸/۷/۱۳ هیات موسس جناب حاج آقای رسایی بعنوان سرپرست کمیته تشکیلات برنامه وبودجه جمعیت هشت بهشت انتخاب شدند.
ضمن تبریک به ایشان ،فراهم نمودن تاسیس این کمیته ستادی جمعیت موردانتظاراست_دبیرجمعیت