بسمه تعالی

 

به اطلاع اعضای محترم کمیته سرمایه گذاری صنعت ومعدن می رساند

درنشست مورخ ۹۸/۷/۷ هیات موسس جناب اقای مهندس غزنوی دبیرانجمن کارافرینان کشوربعنوان سرپرست این کمیته برای تشکیل وتعیین ارکان این کمیته بسیارمهم ازسوی هیات موسس انتخاب وبحضورتان معرفی میشوند

دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )