محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان بعنوان یکی ازپروژه های فنی ومهندسی درشرف افتتاح وبهره برداری است وان شاالله درجهش تولیدورونق کسب وکارموًثرخواهدبود