جناب آقای جواهر عزیز

بدینوسیله درگذشت ابوی گرامیتان را تسلیت و تعزیت عرض نموده ،طلب آمرزش و غفران الهی برای آن مرحوم و برای جنابعالی و بازماندگان آرزوی صبر فراوان از خداوند منان مسئلت می نمائیم.