دیدار با جانبازان ۷۰ درصد دفاع مقدس سردار دافعیان و جناب آقای میرزایی اهل اردستان