دفاع از قربانیان سلاح شیمیایی در سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی در جریان است در این نشست جناب آقای سردارلوح موسوی دبیرکل جمعیت حمایت از مصدومان شیمیایی و جانباز۷۰ دردصددفاع مقدس وعضوکمیته امور دفاعی در سازمان منع گسترش سلاح های شیمیایی شرکت داشته اند.