دومین نشست کمیته عمران جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )

دومین نشست کمیته عمران برای تکمیل وانتخاب ارکان ۵ نفره این کمیته امشب دردانشگاه تربیت مدرس به میزبانی دکترنوروزی علیایی ازاساتیدبرجسته این دانشگاه برگزار گردید.