اولین نشست کمیته گردشگری و صنایع دستی جمعیت هشت بهشت

اولین نشست کمیته گردشگری و صنایع دستی در تاریخ ۷/۹/۹۸ باحضوراعضابرگزارگردید