بسمه تعالی

در اولین نشست کمیته کشاورزی آب ومحیط زیست

درتاریخ ۹۸/۷/۱ که باحضوراعضای جناب آقای مهندس طباطبایی وجناب آقای دکتراسماعیلی وجناب اقای مهندس پورهاشمی وجناب اقای مهندس توسلی ومدعوین جناب اقای ملک محمد وجناب اقای مهندس قادریان برگزارشدمصوبات ذیل مقررگردید:

۱_تااطلاع ثانوی جناب آقای مهندس طباطبایی بعنوان سرپرست این کمیته در جمعیت هشت بهشت به فعالیت ادامه خواهندداد
۲_باتوجه به سوابق جناب اقای مهندس پورهاشمی بعنوان مسول کمیته روابط عمومی این کمیته تعیین شدند
۳_باتوجه به حجم وحساسیت امورمحوله این کمیته ارکان تا۵ نفردرنظرگرفته شود وبرای آب یک گروه زیرمجموعه میتوان درنظرگرفت
۴_جلسه اتی کمیته ظرف کمتراز۱۰ روز اینده برگزارمیشود
۵_درزمینه کارافرینی کشاورزی تمهیدات لازم انجام ودراختیارکمیته کارافرینی واشتعال پایدارقرارداده شود.
دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )