اولین نشست کمیته عمران وشهرسازی ومدیریت شهری جمعیت هشت بهشت

درتاریخ ۹۸/۷/۱۵  تشکیل وبشرح ذیل اتخاذتصمیم شد
۱_باتوجه به حجم وگستردگی امورعمرانی واجرایی ترین بودن این کمیته مقررشدارکان این کمیته تا۵ نفرباشد.
۲_حسب تصمیم اعضای حاضرجناب آقای دکتربرکتین بعنوان رییس کمیته مزبورانتخاب شدند
۳_همچنین جناب آقای مهندس ادایی خضری بعنوان مسول روابط عمومی کمیته یادشده انتخاب شدند
۴_مقررشدبقیه ارکان درجلسه آتی انتخاب شوند
ضمن تبریک به این بزرگواران وتشکرازاعضای شرکت کننده برای همگان درانجام رسالت این کمیته آرزوی موفقیت می کنیم

دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )