اولین نشست  کمیته بازرگانی وحمایت ازصادرات برای تعیین ارکان کمیته برگزار گردید