اولین جلسه کمیته تشکیلات برنامه وبودجه جمعیت هشت بهشت

اولین جلسه کمیته تشکیلات برنامه وبودجه جمعیت هشت بهشت  درتاریخ ۹۸/۹/۲۳ برگزار وارکان این کمیته با اجماع منتخب شدند