اطلاعیه مهم

حسب تصمیم مورخ ۹۸/۷/۷ هیات موسس جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )

کلیه اعضای جمعیت اعم ازکمیته ها وگروه جهادی وشرکت تعاونی بایستی بنشانی وبسایت جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران ) مراجعه ودرقسمت پایین سایت نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

بدیهی است ورود کلیه اعضابه پیام رسان وبرای خدمات جمعیت با ثبت نام واخذکد رهگیری میسربوده واین ثبت نام پس ازبررسی بعنوان عضویت اعضا تلقی خواهدشد دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )

فرم عضویت