اطلاعیه شماره ۲

پس ازثبت نام درسایت جمعیت هشت بهشت یک کدراهگیری برای شما اعلام میشود وپس ازبررسی وتاییدنهایی عضویت قطعی تلقی شده ویک کدشناسه عضویت به هریک ازاعضا داده میشود که بمنزله گذرواژه ورود به برخی قسمت های سایت وبرای گرفتن خدمات ازناحیه جمعیت ویاسایرمکان هایی است که باهماهنگی قبلی این خدمات بصورت بعضا رایگان ویاباتخفیف ویژه خواهدبود .
لطفانسبت به ثبت نام ودرج اطلاعات درسایت اهتمام نمایید

باتشکر دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )