بسمه تعالی
به اطلاع اعضای محترم کمیته فناوری اطلاعات وارتباطات جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران ) میرساند

حسب تصمیم هیات موسس مورخ ۹۸/۷/۷ جناب اقای سیدمجتبی آخرت بعنوان رییس کمیته فناوری اطلاعات وجناب اقای مهندس مهدی خرازی بعنوان نایب رییس این کمیته زیربنایی انتخاب وبحضورمعرفی میشوند

دبیر جمعیت هشت بهشت ( اصفهانی های مقیم تهران )