بسمه تعالی
به اطلاع اعضای محترم کمیته فناوری اطلاعات وارتباطات میرساندحسب تصمیم هیات موسس مورخ ۷۷۹۸ جناب اقای سیدمجتبی اخرت بعنوان رییس کمیته فناوری اطلاعات وجناب اقای مهندس مهدی خرازی بعنوان نایب رییس این کمیته زیربنایی انتخاب وبحضورمعرفی میشوند دبیرجمعیت