نهمین هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

غلامرضا اخوان فرید

اصغر اخوان مقدم

فرشته امینی

رضا برادران اصفهانی

احمد پزنده

احمد خوروش

محمدرضارجالی

سید رسول رنجبران

بهرام سبحانی

سید عبدالوهاب سهل آبادی

محمد صادقی

حمیدرضا قلمکاری

مجتبی کاروان

مسعود گلشیرازی

اکبر لباف