اهداف جمعیت هشت بهشت

استان اصفهانی های مقیم تهران

  • افزایش سطح دانش و بینش و هوشیاری عمومی با استفاده از توانمندی های خرده نظام های فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد و ظرفیت های علمی اساتید و فرهیختگان استان اصفهان و تقویت ارتباطات مردمی.

  • ارتقا و اعتلای هویت جمعی ،تقویت قدرت جامعه مدنی و مهیا سازی و تقویت زمینه های رشد مشارکت عمومی در توسعه و پیشرفت استان اصفهان و ارائه نظرات و پیشنهادات برای بهبود وضع زندگی معیشتی و ایجاد ارتباط بین مردم و مشئولان.

  • شناسایی فرصت های موجود و بالقوه و استفاده از ظرفیت های علمی تخصصی و تجربیات اعضاء در جهت رشد و توسعه کمی و کیفی اهالی استان اصفهان.

  • تقویت همدلی ،وفاق و همبستگی در بین اصفهانی های مقیم مرکز از هر قوم و هر نوع آرمان و از هر یک از شهرستان های تابعه استان اصفهان.

  • جذب و تجمیع سرمایه های گرانبهای معنوی و استعدادهای انسانی و مادی و تشویق و تقویت سرمایه گذاری در بخش های مختلف تولیدی ،فرهنگی ،هنری ،صنعتی ،کشاورزی و خدماتی

  • هدایت ،پشتیبانی و حمایت از سرمایه گذاران فعال و تشویق و جذب سرمایه گذاران جدید در راستای اعمال نوآوری، رونق کسب و کار و توسعه و تقویت بخش های مختلف اقتصاد، ایجاد اشتغال و تقلیل بیکاری در استان اصفهان.

  • تلاش و اقدام در جهت رفع مشکلات اقتصادی و فرهنگی جوانان اصفهانی مقیم استان و اصفهانی های ساکن در خارج از استان در راستای تشکیل و تقویت خانواده سالم با الهام از الگوهای ایرانی اسلامی و دستیابی خانواده ها به نیازهای اولیه رفاهی به منظور رشد مناسب کمی و کیفی جمعیت.

  • ایجاد تشکل های مردمی برای خدمت به جامعه و جمعیت های آسیب پذیر از شرایط نامطلوب و یا حوادث و سوانح، هم سو با نهادهای رسمی و سایر مجموعه های مشابه در سطح منطقه و ملی.