جناب سردار حسین دهقان

انتصاب شایسته جناب عالی به عنوان ریاست بنیاد مستضعفان را تبریک عرض نموده ، دوام توفیقات جنابعالی درخدمت به مردم ونظام مقدس جمهوری

اسلامی ایران در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه توانمندسازی اقشار ضعیف، و به کار گرفتن این امانت ملی برای آبادانی و پیشرفت در مناطق

محروم، را از خداوند منان خواهانیم.

دبیر،موسسین و اعضا جمعیت هشت بهشت (اصفهانی های مقیم تهران)